Sunday, October 3, 2010

Viva Palestina 5 in Turkey - Syria (2 Parts)

Viva Palestina 5 in Ankara, Turkey [Press TV 2010]:

"hassanalkatib | October 03, 2010

Hassan Alkatib Press TV correspondentViva Palestina 5 and the Martyr (Turkey - Syria) Press TV:

"hassanalkatib | October 03, 2010

Hassan Alkatib Press TV correspondent
- Sent using Google Toolbar"

Palestine Video - A Palestine Vlog

No comments: