Wednesday, May 26, 2010

Gaza begins final preparations for international Freedom Flotilla aid

Gaza begins preparations for international flotilla aid
Ashraf Shannon, Press TV, GazaPalestine Video - A Palestine Vlog