Friday, May 21, 2010

שייח ג'ראח בהפגנה בתל אביב

מורחקי שייח ג'ראח בהפגנה בתל אביב

SocialTV May 21, 2010הטלוויזיה החברתית מציגה:
מורחקי שייח ג'ראח בהפגנה בתל אביב.
ההפגנה התקיימה ב 21-5-2010
Palestine Video - A Palestine Vlog