Thursday, February 12, 2009

Gaza fishermen under attack

Gaza fishermen under attack:

"Syria Sat 090209 [LinkTV/Mosaic]"Palestine Video - A Palestine Vlog

No comments: