Monday, July 18, 2011

‫(جوله الى البروة) Zochrot Tour al-Birwa, סיור לכפר אלברוה‬‎

Zochrot Tours the Etnically Cleansed and Destroyed Al-Birweh [Birwa]
‫(جوله الى البروة) Zochrot Tour al-Birwa, סיור לכפר אלברוה‬‎:

"Zochrot on Jul 17, 2011

סיור עמותת זוכרות לכפר אלברוה ההרוס בגליל, כיום מושב אחיהוד וקיבוץ
Zochrot Tour to al-Birwa Village in the North, (kibutz Yesour and Ahihoud settlement today)
جوله جمعية زوخروت- ذاكرات الى قرية البروة المهجرة في الجليل (اليوم كيبوتس يسعور ومستوطنه احيهود)

٢/٧/٢٠١١
www.zochrot.org- Sent using Google Toolbar"

Palestine Video - A Palestine Vlog. Activist and Other Videos on Palestine

No comments: