Sunday, May 30, 2010

Irish Gaza Delegation blocked from joining flotilla

YouTube - 2010-05-30 - Irish Gaza Delegation blocked from joining flotilla

weegiebam — May 30, 2010 —Palestine Video - A Palestine Vlog