Friday, May 28, 2010

Gaza pottery handicraft industry going extinct due to Israeli siege

Gaza pottery industry going extinct due to Israeli siege
Ashraf Shannon, Press TV, Gaza


Palestine Video - A Palestine Vlog